STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Název: Mezi proudy o.p.s.

Sídlo: Komenského 71/15,  370 01 České Budějovice

IČ: 28136233

Působnost: Česká republika

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 Článek I. Založení společnosti

 1. Zakládací smlouvou ze dne 10.3.2011 byla založena obecně prospěšná společnost  Mezi proudy o.p.s. (dále jen „společnost“).
 2. Společnost je datumem 29.3.2011 zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu O, vložka 195.
 3. Zakladateli společnosti jsou Cimlerová Blanka a Kučera Václav.

Článek II. Název, sídlo a působnost

 1. Název obecně prospěšné společnosti: Mezi proudy o.p.s.
 2. Sídlo: Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice
 3. Působnost: Česká republika

Článek III. Poslání a cíle společnosti

1. Společnost ve své existenci vychází z předpokladu, že:

a)      každý člověk je biologickou, psycho-sociální a spirituální jednotou

b)      nejvyšší potřebou člověka je seberealizace

c)      naplnění této potřeby umožňuje člověku prožívat svůj život jako plnohodnotný a důstojný v přirozeném lidském společenství

 1. Posláním společnosti je podporovat zainteresované osoby, instituce a veřejnost k překonávání bariér bránících lidem se zdravotně – sociálním a sociálním znevýhodněním aktivně se účastnit běžného způsobu života.
 2. Cílem společnosti je umožnit osobám se zdravotně – sociálním a sociálním znevýhodněním na Českobudějovicku osobní a profesní rozvoj a aktivní způsob života v přirozeném prostředí.
 3. Ve své činnosti se společnost řídí těmito principy:
  1. sociální spravedlnost zejména při tvorbě rovných příležitostí
  2. solidarita zejména při podpoře vytváření rovných příležitostí
  3. subsidiarita jako podpora zodpovědnosti za sebe sama i spoluzodpovědnosti za společenství
  4. participace jako podpora aktivního prožívání společenských vztahů
  5. empatie
  6. respekt k svobodné volbě

4.   Ve své činnosti se společnost řídí těmito principy:

 1. sociální spravedlnost zejména při tvorbě rovných příležitostí
 2. solidarita zejména při podpoře vytváření rovných příležitostí
 3. subsidiarita jako podpora zodpovědnosti za sebe sama i spoluzodpovědnosti za společenství
 4. participace jako podpora aktivního prožívání společenských vztahů
 5. empatie
 6. respekt k svobodné volbě

5.  Společnost bude zajišťovat:

 1. poskytování vybraných sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
 2. poskytování vybraných služeb zaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
 3. realizaci vybraných sociálně-podnikatelských projektů

6.   Společnost může k naplnění účelu, k němuž byla založena, poskytovat další služby.

7.   Způsob poskytování služeb

a)   Společnost bude obecně prospěšné služby uvedené v čl. III poskytovat zájemcům v pořadí požadavků na její aktivity vznášených v souladu s prioritami stanovenými správní radou. Služby jsou poskytovány až do naplnění kapacity společnosti pro realizaci jednotlivých služeb.

b)   Společnost může při poskytování služeb spolupracovat s dalšími českými i zahraničními fyzickými a právnickými osobami.

c)   Společnost může služby uvedené v čl. III, odst. 5 poskytovat na základě rozhodnutí správní rady i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů nebo darů fyzických a právnických osob, které by takové užití vylučovaly. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých služeb dle platných ceníků. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty přímé, případně též provozní náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Příjmy z poskytování služeb nemohou být použity k rozdělení mezi členy orgánů společnosti, zaměstnance nebo ve prospěch zakladatele.

d)Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti a bude s ním seznámen každý zájemce.

8.   Společnost je oprávněna realizovat pro naplnění svého poslání další doplňkové činnosti.